Illini-Prairie Scholar Athletes
Illini-Prairie Scholar Athletes
ED JODLOWSKI
Thursday, April 25, 2019

Congratulations to Lane Miller and Olivia Forrest for being selected as the Illini Prairie Scholar Athlete for 2018-2019!